Pedagog szkolny - mgr Tadeusz Wróbel

W ramach swych obowiązków Pedagog szkolny:

1. Udziela porad uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.

2. Troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów.

3. Współpracuje  z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, MGOPS w Radłowie, Policją, Sądem Rodzinnym, Zespołem Kuratorskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

4. Udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

5. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

6. Udziela na wniosek nauczycieli, rodziców czy samego ucznia – indywidualnej pomocy uczniom.

7. Przygotowuje wnioski do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.

8. Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

9. Uczestniczy w opracowywaniu Szkolnego Planu Profilaktyki i Planu Wychowawczego Szkoły.

10. Dokonuje rozpoznania  indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych poprzez:

1. obserwację,

2. rozmowy indywidualne,

3. uczestnictwo w naradach,

4. analizę wyników nauczania i ocen z zachowania,

5. diagnozę środowiskowa ucznia.

11. Prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.

12.  Prowadzi edukację prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom.

13.  Organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych, uczniom mającym szczególne trudności w nauce.

14.  Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

15.  Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

16.  Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego.

17.  Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów.